Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Becker Druk- en Vacuümpompen B.V.

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. In deze voorwaarden wordt de besloten vennootschap Becker Druk- en Vacuümpompen B.V. (KvK-nummer 01075531) hierna Becker genoemd, terwijl de andere partij, degene tot wie een aanbod is gericht en/of met wie Becker een rechtsverhouding heeft verkregen, opdrachtgever wordt genoemd. Ook een afnemer van zaken van Becker wordt aldus als opdrachtgever aangemerkt.
 2. Als één of meer bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of ten dele nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Voor wat betreft de nietige c.q. vernietigde bepalingen treden partijen in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Becker is gevestigd aan de Expansielaan 5, 8447 SP Heerenveen (Nederland), welke adres eveneens haar bezoekadres is. Het e-mailadres van Becker is info@beckerdvp.nl. Becker is bereikbaar op telefoonnummer 0513 – 65 18 00. Het BTW- identificatienummer van Becker is NL805142101B01.
 4. Becker kent een privacyverklaring, welke beschikbaar is op de website van Becker.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en andere (al dan niet langs elektronische weg, waaronder via de webshop van Becker, tot stand gekomen) rechtsverhouding tussen Becker en opdrachtgever waarop Becker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, behoudens voor zover van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder een offerte wordt mede verstaan een elektronisch gedaan aanbod, al dan niet via de webshop van Becker.

  Indien een rechtsverhouding langs elektronische weg tot stand komt, is Becker gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, al dan niet op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Becker, voor de uitvoering waarvan door Becker derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen ook een beroep doen op deze voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Becker van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Becker zijn aanvaard.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Becker, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend.
 2. Opgaven en specificaties van Becker betreffende maat, gewicht, capaciteit, prestatie of resultaten, voorkomende op websites, in webshops, in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijslijsten, reclame-uitingen e.d., binden Becker niet, tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een schriftelijke of elektronisch tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen of in een door Becker ondertekende opdrachtbevestiging. Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen binden Becker nooit.
 3. Offertes van en afspraken met ondergeschikten van Becker binden Becker niet, tenzij deze schriftelijk door Becker zijn bevestigd.
 4. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Becker onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 5. Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend indien de zaak of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 6. Prijzen in offertes zijn de prijzen op de datum waarop de offerte is gedaan c.q. uitgebracht. Als zich na het uitbrengen van een offerte, ofwel nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, doch voordat levering heeft plaatsgevonden, een prijsverhoging voordoet, door welke oorzaak ook ontstaan, heeft Becker het recht deze aan opdrachtgever door te berekenen, mits de prijsverhoging is gelegen in een omstandigheid waarop Becker redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
 7. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder verzend-, transport- en administratie- en import- of exportkosten, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van offerte of, bij gebreke van een offerte, op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Alle prijzen, ook die welke in de webshop van Becker worden genoemd, zijn onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Of sprake is van een kennelijke verschrijving wordt door Becker beoordeeld. In het geval van een kennelijke verschrijving is Becker niet verplicht de zaak of dienst volgens de onjuiste prijs te leveren.
 8. Schriftelijke overeenkomsten komen tot stand op de dag van verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Becker, dan wel op de dag waarop zowel Becker als opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst hebben getekend en Becker hiervan op de hoogte is, behoudens in het geval dat Becker een vrijblijvende offerte na aanvaarding door opdrachtgever onverwijld herroept.

  Indien opdrachtgever langs elektronische weg een aanbod heeft aanvaard, bevestigt Becker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien een overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Becker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Becker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Indien Becker reeds uitvoering geeft aan een overeenkomst moet deze geacht worden tot stand te zijn gekomen.
 10. Becker levert geen zaken en diensten aan consumenten, maar enkel aan natuurlijke of rechtspersonen die handelen in het kader van hun handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hen of voor hun rekening optreedt. Opdrachtgever heeft geen herroepingsrecht. 

Artikel 4: Levering en termijnen

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  2. de dag van ontvangst door Becker van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
  3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  4. de dag van ontvangst door Becker van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

   Bij bestellingen in de webshop van Becker worden de leveringstermijnen per product genoemd. Die leveringstermijnen vormen een indicatie (zie ook artikel 4 lid 2).
 2. De door Becker genoemde (lever)termijnen worden geacht slechts bij benadering te zijn genoemd, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn benoemd. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Becker niet in verzuim.
 3. Becker is niet gebonden aan termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet gehaald kunnen worden.
 4. Indien vertraging ontstaat in de levering als gevolg van het niet voldoen door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt een levertermijn verlengd met de duur van de vertraging.
 5. Indien Becker enige termijn overschrijdt, is Becker noch gehouden enigerlei schade die opdrachtgever hierdoor lijdt of bedongen boete te vergoeden, noch verkrijgt opdrachtgever hierdoor het recht haar verplichtingen jegens Becker op te schorten. Opdrachtgever is evenmin bevoegd bij overschrijding van enige levertermijn de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van Becker meer dan 16 weken zal bedragen.
 6. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 16 weken of in het geval van een mededeling van Becker dat de overschrijding meer dan 16 weken zal bedragen de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan Becker ontbinden. Opdrachtgever heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de reeds betaalde prijs of het gedeelte daarvan en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het te leveren zaak of de te leveren dienst overeengekomen prijs. Indien de levertijd slechts voor een gedeelte van de te leveren zaak/zaken of dienst/diensten wordt overschreden, wordt de schadevergoeding berekend op basis van het gedeelte van de prijs die betrekking heeft op het gedeelte van de zaak/zaken of dienst/diensten die niet is/zijn geleverd.
 7. Levering van zaken geschiedt af fabriek (EXW), waaronder mede wordt verstaan af magazijn, af werkplaats, af vestiging van Becker, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien Becker de wijze van verpakking, verzekering en vervoer heeft bepaald.
 8. Becker heeft aan haar leveringsverplichting voldaan wanneer hetgeen door Becker geleverd dient te worden, indien keuring in het bedrijf van Becker is overeengekomen, voor keuring gereed is en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Het vorengaande geldt onverminderd de gehoudenheid van Becker tot nakoming van haar eventuele montage- en/of installatieverplichtingen. Buiten voornoemde gevallen wordt de zaak en/of dienst in elk geval als geleverd beschouwd indien en zodra opdrachtgever de feitelijke macht over het geleverde heeft.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Door Becker uitgebrachte offertes, alsmede door Becker vervaardigde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ook indien daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie, fabricage- en constructiemethoden, modellen, producten en alle andere zaken en rechten ten aanzien waarvan een ander dan opdrachtgever het intellectueel eigendomsrecht heeft, zullen te allen tijde door opdrachtgever worden gerespecteerd, ook indien in verband met deze zaken en/of rechten aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat door Becker aan opdrachtgever verstrekte informatie niet aan derden getoond c.q. bekend wordt gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Becker gebeurt.

Artikel 6: Reclamaties en verjaringstermijn

 1. Opdrachtgever is gehouden het door Becker of haar toeleverancier geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaak en/of dienst aan haar is geleverd. Opdrachtgever behoort daarbij te (doen) onderzoeken of het geleverde beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. In geval van levering als bedoeld in artikel 4 lid 8 dient opdrachtgever het door Becker geleverde te keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering of, indien montage en/of installatie is overeengekomen, binnen uiterlijk 14 dagen na de montage en/of installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken of indien het geleverde eerder voor in gebruik wordt genomen, wordt het geleverde geacht te zijn geaccepteerd.
 3. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van de zaak en/of dienst niet of nauwelijks beïnvloeden, zal de zaak en/of dienst ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Becker zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
 4. Onverminderd de gehoudenheid van Becker tot nakoming van haar garantieverplichtingen sluit acceptatie van het geleverde door opdrachtgever iedere vordering van opdrachtgever in verband met een tekortkoming in de prestatie van Becker uit.
 5. Zichtbare gebreken dienen op de dag van levering en verborgen gebreken binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk aan Becker te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen recht meer heeft op herstel, vervanging of schadeloosstelling door Becker. De melding van een gebrek dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek te bevatten.
 6. Een gebrek geeft opdrachtgever niet het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens Becker op te schorten. Opdrachtgever dient Becker in de gelegenheid te stellen een gemeld gebrek te onderzoeken.
 7. Indien vaststaat dat een zaak en/of dienst gebrekkig is en dit gebrek tijdig en schriftelijk is gemeld, staat het Becker vrij naar haar keuze het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de gebrekkige zaak, nadat deze door Becker (desgevraagd) retour is ontvangen, te vervangen dan wel een de zaak en/of dienst vervangende vergoeding aan opdrachtgever te voldoen.
 8. Indien vaststaat dat opdrachtgever ten onrechte heeft gereclameerd, komen de kosten die daardoor zijdens Becker zijn ontstaan, daaronder begrepen de kosten die zijn ontstaan in verband met onderzoek van de melding, voor rekening van opdrachtgever.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen op en verweren jegens Becker en de door Becker bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever betrokken derden, één jaar.

Artikel 7: Risico- en eigendomsovergang

 1. Onmiddellijk nadat de zaak en/of de dienst als geleverd geldt(/gelden), draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak en/of de dienst mocht ontstaan, behalve indien en voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de Becker is te wijten.
 2. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaak en/of dienst is Becker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en/of schade aan opdrachtgever in rekening te brengen. De naleving van nationale verordeningen en wetten betreffende de uitvoer is voor rekening en risico van opdrachtgever en is geen geldige reden om in verzuim te blijven met afname.

Artikel 8: (Verlengd) eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Becker of haar toeleverancier, totdat opdrachtgever alles heeft voldaan wat Becker van opdrachtgever te vorderen heeft of te eniger tijd mocht krijgen, waaronder onder meer begrepen vorderingen ter zake van boetes, rentes, kosten en schade.
 2. Het door Becker geleverde, dat ingevolge het vorige lid van dit artikel onder het verlengde eigendomsvoorbehoud valt, mag niet door opdrachtgever worden vervreemd en mag niet als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het verlengd eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.
 3. Indien opdrachtgever enige verplichting jegens Becker, ook na ingebrekestelling, niet, niet tijdig of niet correct nakomt, is Becker gerechtigd zich toegang te verschaffen tot de plaatsen waar de onder het verlengd eigendomsvoorbehoud vallende goederen zich bevinden, deze goederen terug te nemen dan wel te verwijderen, ook indien het geleverde door natrekking of anderszins eigendom van wederpartij zou zijn geworden. Opdrachtgever is gehouden hiertoe alle medewerking aan Becker te verlenen.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of schuldsaneringsregeling zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Becker. Opdrachtgever staat er voor in dat een eventueel beslag op de aan Becker toebehorende goederen onverwijld wordt opgeheven.
 5. Onverminderd het gestelde in de voorgaande leden verplicht opdrachtgever zich om op eerste verzoek van Becker haar medewerking te verlenen aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op goederen die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en op goederen waarin door Becker of haar toeleveranciers geleverde zaken zijn verwerkt en/of waarvan zij bestanddeel zijn geworden.
 6. Op alle goederen die zich van of namens opdrachtgever onder Becker bevinden, heeft Becker een retentierecht zolang opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens Becker heeft voldaan.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum ten kantore van Becker of op een door Becker aan te wijzen bankrekening, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Becker kan andere betalingsvoorwaarden stellen, waaronder bijvoorbeeld (elektronische) betaling, voorafgaand aan levering.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en volledige betaling van een factuur, is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn van de factuur een rente verschuldigd, gelijke aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met drie procentpunten. De rente wordt berekend over het gehele factuurbedrag, ook indien de factuur gedeeltelijk is betaald, totdat het volledig factuurbedrag is voldaan.
 3. Indien opdrachtgever haar betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komen alle redelijke door Becker gemaakte kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 350,-- exclusief BTW.
 4. Becker is, indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, gerechtigd alle op haar rustende verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten zonder dat opdrachtgever in verband hiermee enige schadevergoeding toekomt.
 5. Het recht van opdrachtgever om haar eventuele vorderingen op Becker te verrekenen met vorderingen van Becker op opdrachtgever, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Becker in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan de geleverde zaak, waarvan opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Becker toegepaste constructie van de zaak dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
 2. Onder de garantie vallende gebreken zullen door Becker worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet op locatie van Becker, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds uitsluitend ter keuze van Becker. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transport- en reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de oorspronkelijke levering van de zaak zijn verstreken.
 4. Voor door Becker uitgevoerde installaties, montages, inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
 5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  1. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. montage/installatie, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  6. materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Becker ter bewerking zijn verstrekt;
  7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van de door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
  8. door Becker van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Becker heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken;
  9. het aansluiten van de geleverde zaken op een leidingnet, dat niet voldoet aan de door Becker gestelde normen;
  10. het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten/smeermiddelen, het gebruik van verontreinigde en natte perslucht, vuil in de zaak, of gebruik in een agressieve of anderszins ongeschikte omgeving. 
 6. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Becker gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Becker met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Becker tot demontage, reparatie, wijzigen of andere werkzaamheden ter zake van de zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 7. Reclamering ter zake gebreken die onder onderhavige garantieregeling vallen dient binnen 14 dagen na de ontdekking daarvan in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen Becker voor die gebreken. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 8. Het beweerdelijk niet-nakomen door Becker van haar garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Becker gesloten overeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Becker is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Als Becker niet binnen een redelijke termijn haar garantieverplichtingen als bedoeld in artikel 10, is nagekomen, kan opdrachtgever in een schriftelijke mededeling aan Becker een laatste, redelijke termijn stellen voor de nakoming door Becker van deze verplichtingen. Als Becker niet binnen deze laatste termijn haar verplichtingen nakomt, kan opdrachtgever, voor rekening van Becker, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf (doen laten) uitvoeren. Als de herstelwerkzaamheden met succes door opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is Becker door vergoeding van de door opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor de geleverde zaak en/of dienst overeengekomen prijs zullen bedragen.
 3. Als de herstelwerkzaamheden als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet met succes worden uitgevoerd, zal opdrachtgever Becker hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Na deze kennisgeving:
  1. heeft opdrachtgever recht op een korting op de voor de geleverde zaak en/of dienst overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van de zaak en/of dienst, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor de geleverde zaak en/of dienst overeengekomen prijs bedraagt, of;
  2. kan opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan Becker de overeenkomst ontbinden. Opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor de geleverde zaak en/of dienst betaalde prijs en op een vergoeding van de door haar geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor de geleverde zaak en/of dienst overeengekomen prijs.

   Opdrachtgever dient binnen 1 jaar na de tijdige reclame aanspraak te maken op de onder lid 3 a en b van dit artikel  genoemde rechten op straffe van verval van rechten.
 4. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Becker en behoudens het bepaalde in art. 4 lid 6 en in lid 1, lid 2 en lid 3 van dit artikel, is alle aansprakelijkheid van Becker voor gebreken in de geleverde zaak en/of dienst en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade (zoals bijv. gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie), gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) Becker, uitgesloten. Becker is daarom aldus ook niet aansprakelijk voor onder meer:
  1. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
  2. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 5. De aansprakelijkheid van Becker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.
 6. Eventuele door Becker verbeurde boetes zullen in mindering worden gebracht op een eventueel door Becker aan opdrachtgever te betalen schadevergoeding.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Becker voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden, daaronder begrepen medewerkers en hulppersonen van Becker.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid worden mede bedongen ten behoeve van door Becker ingeschakelde derden. Deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking. 

Artikel 12: Overmacht

 1. Becker is niet gehouden tot het nakomen van enige uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende verplichting indien Becker na totstandkoming van de overeenkomst daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid buiten de schuld of risicosfeer van Becker ontstaan.
 2. Van overmacht zijdens Becker is sprake indien zij wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Becker geen invloed kan uitoefenen, daaronder onder meer begrepen (burger)oorlog(sgevaar), terrorisme, oproer, molest, brand, natuurrampen, stakingen, werkliedenuitsluiting, storingen in energie- of materiaalaanvoer, het niet (tijdig) leveren door een toeleverancier van een zaak en/of dienst, storingen in een dienst en/of zaak van een toeleverancier, overheidsmaatregelen en in- en uitvoerbelemmeringen, steeds in de meest brede zin van het woord.
 3. Becker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat Becker haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. In geval van tijdelijke overmacht is Becker gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, zonder dat opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. Becker heeft deze bevoegdheid tot opschorting niet als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke overmacht langer dan 6 maanden voortduurt in welke gevallen partijen gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden door middel van een aan de andere partij met bericht van ontvangst gezonden brief, zonder dat één der partijen verplicht is tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien Becker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zal kunnen nakomen, en aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtgever gehouden hiervoor naar evenredigheid van de overeengekomen prijs te betalen, als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. Als goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar contractuele verplichtingen jegens Becker te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van opdrachtgever, is Becker gerechtigd passende zekerheid van opdrachtgever te verlangen ter zake van alle (al dan niet opeisbare) verplichtingen van opdrachtgever. In afwachting van zodanige zekerheid is Becker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door Becker gestelde termijn, is Becker gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
 2. De overeenkomst tussen partijen kan zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring door Becker geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, zonder dat opdrachtgever enige recht jegens Becker op schadevergoeding toekomt, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt op haar een schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest.
 3. In geval van geheel of gedeeltelijk ontbinding worden vorderingen van Becker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle in verband met de ontbinding door Becker geleden schade.
 4. In geval van opschorting van uitvoering van de overeenkomst is Becker bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Becker in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien wederpartij in het buitenland woonplaats heeft. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen tussen Becker en opdrachtgever naar aanleiding van een offerte van Becker dan wel naar aanleiding van een overeenkomst met Becker of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Becker haar vestigings- c.q. woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Becker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Recent bekeken